delegats

GUIA DEL DELEGAT DE L'AMPA

Qui són els delegats ?

Pares, mares o tutors legals d’un alumne/s  del centre que s’ofereix de forma voluntària a exercir aquest paper.

 

Com puc ser delegat ?

A través del tutors de curs, el dia de la reunió de pares a inici de curs acadèmic, s’ofereix al pares assistents la possibilitat d’actuar com delegat de curs de l’AMPA.

 

Quina durada té el càrrec de delegat ?

El càrrec és anual, tot i que es pot repetir si a la reunió d'inici del curs següent es torna a ser elegit. El delegat pot renunciar al seu càrrec fent-ho saber al coordinador. En aquest cas el coordinador de delegats buscarà un substitut entre la resta de pares de la classe.

 

Quines funcions tenen els delgats de curs de l’AMPA?

Els delegats han de ser el vincle de comunicació obert de manera permanent entre els pares d´una classe, els membres de la junta de l´AMPA i l’escola. Com a representants de les famílies de cada classe dependran directament, salvaguardant la seva autonomia, de l’associació de mares i pares del centre.

 

Funcions concretes dels delegats

 

1-      Informar al seu grup-classe, en base a tot allò que s’origini des d'una font competent (òrgans del centre, AMPA, Consell Escolar, etc.).

 

2-      Motivar als pares i mares del seu curs per  millorar la seva participació a l'escola i integrar-los en la dinàmica del centre (reunions, festes, comissions, xerrades de pares... etc).

 

3-      Col·laborar amb els pares i mares de la Junta de l'AMPA en tots aquells afers (projecte recull,  trobades familiars, esdeveniments festius, escola de pares...) que cada curs organitza L’AMPA,  acordant la fórmula de participació que millor s'adapti a la realitat de cadascú.

 

4-      Proposar i Transmetre a la junta de l'AMPA totes aquelles inquietuds de caràcter general  sorgides de la quotidianitat de la seva classe i que el propi delegat/delegada valori que pot ser d'interès per una majoria (funcionament de serveis, extraescolars,...) així com recollir les propostes dels pares del seu grup per a futures activitats o noves línies d’actuació de l’AMPA. 

 

5-      Assistir a les reunions de delegats de pares i mares que es convoquin.

 

6-      Acollir i guiar a les noves famílies i nous delegats a mesura que es vagin incorporant.

 

NO els hi correspon:

 

1.       Intervenir en temes individuals d’un alumne i/o els seus pares amb el tutor.

 

2.       Intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als professionals de l’educació, que són els mestres, i que en tot cas seran tractades en Consell Escolar o per altres vies si s’escau.

 

 

Què podem esperar del Coordinador/a de delegats?

 

El Coordinador té la funció d’assistir als delegats, donar-los suport, ajudar-los, orientar-los dins l’escola i de mantenir-los degudament informats i cohesionats.

 

També té la funció de mantenir informada a la Junta de l’AMPA sobre tot el que li transmeten els delegats.

 

El coordinador convocarà com a mínim dos cops per curs la reunió de delegats de classe.

 

El coordinador és nomenat anualment per la Junta de l’AMPA.

 

Qui és el coordinador/a actual?

 

Teresa Veciana


veciana@ub.edu

Verònica Planell


sagar_valero@homail.com

 

 

Potser t’interessa saber més....

 

Què és l’AMPA de la Salle Premià?

 

És l’associació de mares i pares d’alumnes de la nostre escola i té l’objectiu general de promoure la participació, col·laborar amb les activitats del centre i promocionar la formació de mares i pares.

 

Perquè és bo participar en l’AMPA?

 

·       Perquè quan les famílies prenen part en les activitats del centre i de la comunitat educativa, els fills van més a gust a l’escola i estudien amb més ganes

·       Perquè és positiu que tots vetllin per la qualitat de l’educació dels fills

·       Perquè podràs conèixer i compartir amb altres pares i mares les teves inquietuds i

propostes i també ajudar-vos mútuament

·       Perquè podràs conèixer i entendre com funciona l’escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa

 

Quina finalitat té l’AMPA?

 

Facilitar la relació entre les famílies, la direcció, el professorat de l’escola i en general de

tota la comunitat educativa.

 

Proposar activitats, fer suggeriments o formular interessos en relació amb el funcionament

de l’escola

 

·       Col·laborar en la gestió de serveis de l’alumnat, com ara les extraescolars, o la reutilització de llibres de text

·       Representar les famílies al Consell Escolar del centre i les institucions educatives

·       Orientar les famílies sobre els seus drets i deures

·       Oferir propostes per a la formació de mares i pares

 

LAMPA, per esdevenir un òrgan representatiu, plural i de participació activa en l’educació dels

nostres fills, necessita de la col·laboració voluntària de tots els pares i mares que amb les seves aportacions facin de l’associació un element viu, solidari i no allunyat de la realitat social, cultural i econòmica del nostre entorn.

 

En aquest enllaç trobareu un breu resum del que és l’AMPA i quins són els seus objectius.

 

http://www.ampalasallepremia.cat/qui-som

 

Altres adreces d’interès:

 

info@ampalasallepremia.cat

Adreça de correu principal

 

www.ampalasallepremia.cat

Pàgina web de l’AMPA

 

 

 

Quines extraescolars organitza L’AMPA?

 

Les activitats extraescolars de  L’AMPA són:  ATLETISME,   FUSSION DANCE,  FUTBOL SALA, BÀSQUET, VOLEIBOL,  PATINATGE,   ROTACIÓ ESPORTIVA,  TALLER CREATIVITAT ARTÍSTICA,    TALLER D´ANGLÈS AL MIGDIA,  TEATRE i ...l’activitat gratuïta TALLER DE DEURES

Podeu consultar el detall de cadascuna d’aquestes activitat a:

http://www.ampalasallepremia.cat/extraescolars

 

Si encara us queda algun dubte podeu adreçar un correu a extraescolars@ampalasallepremia.cat

 

Què és el projecte Recull?

Recull és l’acrònim del projecte Reutilitzem i Cuidem el Llibres, posat en marxa en el curs acadèmic 2014-15 per l’AMPA. És un projecte que actualment s’aplica en el cursos 3er, 4art, 5è i 6è de primària,  però que neix amb voluntat de créixer.

 

Podeu conèixer més detalls:

http://www.ampalasallepremia.cat/recull

 

Esperem la vostra col·laboració i suggeriments de millora:  

recull@ampalasallepremia.cat

 

 

 

Qui és qui a la Junta de l’AMPA?

Nom

Càrrec

Mail

Beatriu Gual

Vocal/Extraescolars

beatrizgual@incofarma.es

Tomás Adell

Vocal

jtomasadell@gmail.com

Joana Moya

Vocal/Extraescolars

joana.moya.g@gmail.com

Ivan Melchor

Vocal/Recull

imelchor_01@hotmail.com

Joan Bigordà

Sots President/Tresorer

jbigorda@gmail.com

Santi Caballero

Vocal

santi.caballero.diez@gmail.com

Teresa Veciana

Vocal/Delegats

veciana@ub.edu

Francisco Calero

Vocal

kikobcn@gmail.com

Eudald Anguera

President

eudald@anguera.cat

Javi Alvarez

Vocal /Secretari

javimire2005@gmail.com

Mariola Velasco

Vocal

marjanfer@gmail.com

Neus Roldós

Vocal

neus.rol@gmail.com

Jaume Comas

Vocal

jaumecomas6@gmail.com

Santi Domínguez

Vocal

santi@dosd.cat

Laura Fernández

Vocal

laurafervilla@gmail.com

 

Aquí trobareu més detalls sobre la junta:

http://www.ampalasallepremia.cat/the-team

 

 

Com s’estructura l’AMPA i els seus delegats?

 

Assemblea de Pares (Totes les famílies)

Reunió: 1 cop l’any

 

 

Junta de l’AMPA (12 mares i pares)

Reunió: Cada mes

(Anomena anualment al coordinador de delegats en la 1a reunió de l’any)

 

 

Comissió de Delegats (pares i mares voluntaris)

Reunió: 2 cops l’any

 

 

Qui és qui en el quadre pedagògic de l’Escola?

Nom

Càrrec

Contacte

Isabel Soler

Directora

isoler@lasalle.cat

Elisenda Busquets

Sotsdirectora/ Cap d’Estudis: Infantil

ebusquets@lasalle.cat

Núria Rius

Cap d’Estudis: Primària

nrius@lasalle.cat

Olga Carte

Cap d’Estudis: ESO

ocarte@lasalle.cat

Assumpta Queralt

Coordinadora Pedagògica

aqueralt@lasalle.cat

Jordi Agudo

Coordinador de Pastoral

jagudo@lasalle.cat

M. Helena Gaeta

Assessora Psicopedagògica

mhgaeta@lasalle.cat

 

El nom i el contacte de cadascun dels mestres tutors de grup així com el dels especialistes podeu consultar-lo a la pàgina web:

Infantil:  http://www.premia.lasalle.cat/estudis/infantil/

Primària: http://www.premia.lasalle.cat/estudis/primaria/

ESO:  http://www.premia.lasalle.cat/estudis/eso/

 

Què és el Consell escolar?

 

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc.

 

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

 

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

Qui són els representants del Pares en Consell Escolar del nostre centre?

 

Eudald Anguera  Arqués

David Palomar Alcaraz

Núria Espuny Salvadó

Maria Pilar Ros Brun

 

http://www.premia.lasalle.cat/nova-composicio-del-consell-escolar-del-centre/

 

 

 

 

 

Actuació d’un delegat de classe en cas de rebre alguna queixa o proposta:

 

1-      Quan una mare o pare s’adrecen a la delegada o delegat de classe és molt important que es sentin acollits i escoltats, ja que segur que per a ells el tema és molt important. En qualsevol cas el delegat/da hauria de fer de primer contacte i determinar si cal derivar el problema al tutor, a l’escola, a l’AMPA.... El delegat ha de tenir criteri per valorar si la queixa o proposta es pot gestionar objectivament, o es pot resoldre amb una xerrada amb els pares.

 

2-      Si el motiu de la seva demanda d’ajut és un conflicte personal entre pares, el delegat intentarà reunir-se amb les dues parts i conciliar-les. Si això no fos possible i la situació que en derivés perjudiqués la convivència, pot demanar la intervenció del coordinador de la comissió de delegats de l’AMPA i aquesta valorarà una derivació.

 

3-      Davant una proposta o preocupació important, el delegat ho posarà en coneixement del coordinador de la comissió de delegats de l’AMPA i es traslladarà a la Direcció de l’escola.

 

4-      Tant el delegat com el coordinador de delegats es comprometen a tractar els aspectes que incumbeixin a alumnes o famílies amb estricta confidencialitat i discreció.

 

5-      Els delegats hauran d’informar al coordinador de la comissió de delegats de l’AMPA de totes aquelles quotidianitats sorgides de la seva classe per tal que aquesta pugui fer-ne el seguiment i portar un registre.

 

Gestió dels grups de WhatsApp de pares. Què podem oferir com a delegats?

Cada vegada més escoles i AMPAs aconsellen als pares dels seus alumnes que facin un ús responsable i respectuós dels grups de WhatsApp. Els fòrums, creats sobretot per mantenir el contacte entre les famílies deriven en ocasions en enfrontaments que poden afectar el clima escolar.
Quins són els aspectes positius i negatius d’aquests grups? Quines conseqüències poden tenir si no es gestionen de manera responsable? Què podem aportar nosaltres com a delegats?

Aspectes positius

 • S’intercanvia i es comenta informació i notícies que poden ser importants per a tots: xerrades, reunions, notícies o esdeveniments de l’AMPA o el Col·legi…
 • S’utilitzen com una forma d’organització i de posar-se d’acord: els aniversaris, regals, treballs en grup…
 • És una eina magnífica per acostar les famílies a l’escola i de fer-les partícips de les activitats que es duen a terme.

Aspectes negatius

 • Es qüestiona la feina dels professors, monitors, entrenadors i del centre educatiu en general en la majoria dels casos de forma injusta i desproporcionada.
 • Es fan crítiques destructives envers el Col·legi i/o els professors, que poden acabar convertint-se en insults, mentides, calúmnies…
 • En d’altres casos es critica a la resta de pares, els que no estan dins del grup, i es provoquen malentesos i discussions entre els mateixos participants del grup.

CONSEQÜÈNCIES

 • Sempre s’enfoca tot cap als aspectes negatius.
 • Es creen malentesos i afirmacions dels fets tretes de context, sense contrastar i sotmeses a interpretacions diferents.
 • Es poden crear alarmes innecessàries. El que afecta a un alumne o família no té per què afectar a un altre o no de la mateixa manera.
 • Es pot començar a donar una imatge negativa d’una classe, alumne, professor i del centre, que generalment no obeeix a la realitat o està distorsionada.
 • Es generen conflictes entre famílies o alumnes.
 • Es tendeix a creure que el que es diu en el grup és una veritat absoluta, sense haver-ho contrastat abans, per què: “ ho diu el grup…”.
 • Es generen dinàmiques negatives,  “tot és un desastre” i “Res funciona” provocant un descontentament general, una pèrdua d’interès pels temes de l’escola i una falta de motivació tant per parts dels professionals com de les famílies.

 

Per tot això és molt important:

 • Fer-ne un ús adequat i responsable.
 • Davant de qualsevol qüestió, comentari, dubte, queixa, suggeriment, cal parlar directament amb el Col·legi, ja sigui amb el professor/a i/o amb l’equip directiu.
 • Qualsevol informació ha de ser contrastada, el paper del delegat de classe és important en aquest sentit, sovint els pares valoren i respecten una veu ben informada.
 • Evitar acarnissaments o linxaments a determinades persones o col·lectius.
 • Evitar que el grup es converteixi en un grup social, evitar en tot cas converses polítiques, religioses o de qualsevol altre tipus que no estiguin estrictament vinculades amb l’escola.
 • Mantenir una actitud positiva.

NOSALTRES COM A DELEGATS, PODEM MODERAR AQUESTS GRUPS I EVITAR DETERMINADES ACTITUDS, UNA ACTUACIÓ A TEMPS EVITARÀ MALS MAJORS EN EL FUTUR

APORTEM SENY I SOBRETOT TREBALLEM EN POSITIU PER FER UNA ESCOLA MILLOR ENTRE TOTS!

SEMPRE TROBAREU EL SUPORT DE L’AMPA EN AQUESTES QÜESTIONS

 

 

Altres coses d’interès:

Secretaria:

Telèfon: 937.524.220

Fax: 937.523.600

Horari d’atenció telefònica

De dilluns a divendres  de 08:00h  a 19:30h

Horari d’atenció finestreta

Secretaria (temes acadèmics)

  Administració (temes econòmics)

de dilluns a divendres

de dilluns a divendres

de   9:00h a 10:00h

de   9:00h a 10:30h

de 14:30h a 15:30h

de 16:30h a 17:30h

Links

·       Menú menjador

http://www.premia.lasalle.cat/serveis-escolars/

·       Link a Sallenet 3

https://lasallepremia.sallenet.org/ 

·       Calendari i events de l’escola

http://www.premia.lasalle.cat/events/event/

·       Web de l’Escola

http://www.premia.lasalle.cat/

·       Web de l’AMPA

http://www.ampalasallepremia.cat/

·       La Traca

http://www.latracalsp.com/


Comments