eleccions


ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA DE LA JUNTA DE L'AMPA 2017

Tal i com us vam informar en la última Assemblea Ordinària, us comuniquem que aquest mes de maig es convoquen eleccions per la Presidència de la Junta de l’AMPA pel proper dia 15 de juny en que es celebrarà l’Assemblea General Extraordinària, de la que ja rebreu la corresponent convocatòria.

Tal com indiquen els nostres estatuts, qualsevol soci de ple dret de l’associació pot presentar candidatura a la presidència de l’Associació

Els socis / sòcies que vulguin presentar la seva candidatura per ésser elegits ho han de fer fins el divendres 19 de maig de 2.017 (inclòs), lliurant la documentació següent:

  • Carta dirigida a la Junta Directiva de l'Associació, tot indicant:


Dades personals del candidat/candidata a la presidència i la relació dels associats/des que formen part de la seva candidatura, amb les següents dades:

(Nom, cognoms, DNI, Adreça, telèfon, correu electrònic, càrrec i signatura)


Trobareu un model oficial de candidatura AQUÍ

El divendres 26 de maig, i prèvia revisió de la documentació presentada, es procedirà a la proclamació definitiva de candidats / candidates, mitjançant publicació en el tauló d'anuncis de l'Escola i la pàgina web de l’AMPA

En la reunió de l'Assemblea General Extraordinària es procedirà a l'elecció definitiva de les candidatures presentades i dels nous càrrecs de la Junta Directiva. En cas d’haver més d’una candidatura, es procedirà a fer una votació personal, guanyant la candidatura que obtingui la majoria simple dels vots.

Per a fer entrega de les candidatures a la Junta o per qualsevol aclariment podeu acostar-vos a “El Cau” de l’AMPA tots els divendres de 17:00 a 18:00

Ben cordialment.


Eudald Anguera i Arqués

President de l’AMPA de la Salle Premià de Mar
www.ampalasallepremia.cat/eleccions


Subpàgines (1): Candidatures
Ċ
Ampa La Salle Premià,
2 de maig 2017, 4:11
ĉ
Ampa La Salle Premià,
2 de maig 2017, 3:27
Ċ
Ampa La Salle Premià,
2 de maig 2017, 3:39
Comments