És l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col.legi La Salle de Premià de Mar, formada per pares i mares, o tutors, que té la funció d’agrupar interessos comuns relacionats amb l’educació dels seus fills.

A més d’implicar les famílies amb l’escola, està destinada a reforçar el paper dels pares i mares com a primer referent educatiu dels alumnes.


Quins són els objectius l’ AMPA de La Salle?

Adequar els mitjans necessaris per tal de poder garantir a cada moment una eficaç colAlaboració en la marxa del Centre.
Canalitzar la participació corresponsable del pares en els diversos àmbits de l’escola.
Comprometre’s amb el caràcter d’escola cristiana.
Promoure la qualitat de l’educació.
Facilitar activitats formatives pels pares.
Promoure activitats educatives, culturals, artístiques i esportives pels alumnes.
Promoure la col.laboració dels pares amb el professorat entenent que els objetius educatius són comuns.

Quins son els òrgans de govern de l’AMPA?

L’Assemblea General és l’òrgan suprem, I està constituïda per tots els socis. S’ha de convocar, per escrit, al menys una vegada a l’any, i pot ésser de caràcter ordinari (pla general d’actuació, aprovació de pressupostos i elecció de membres de la Junta Directiva), o de caràcter extraordinari (aprovació o modificació de reglamentacions interiors de l’ AMPA, aprovació de resolucions de gran transcendència a requeriment de la Junta Directiva, o disposicions sobre béns o drets).
La Junta Directiva és l’òrgan executiu de les disposicions esmenades en l’Assemblea, es regeix per els Estatuts i per disposicions legals que regulen aquests tipus d’associacions.

La Junta Directiva està formada per els següents càrrecs: President, Sots-president, Secretari, Tresorer i un nombre determinat de vocals. La Junta disposarà de l’assessorament d’un representant qualificat de la Direcció de l’Escola.Algunes de les funcions concretes a realitzar per aquesta Junta són:

Administrar els recursos propis de l’Associació, ja siguin de caràcter pressupostari, de béns adquirits, o de la correcta gestió del local de que disposa.

Gestionar les activitats extraescolars, col.laborar amb l’Escola en les activitats en que sigui requerida la participació de l’ AMPA, o bé organitzar activitats que fomenten la convivència entre els membres de la comunitat educativa.
Quins són els drets i deures dels socis de l’ AMPA?

Tenen dret a participar en les activitats organitzades per l’AMPA, a participar en les Assemblees Generals, de fer suggeriments a la Junta Directiva, o de demanar assessorament i recolzament en problemes de caire escolar que afectin tant a un alumne com a un grup d’alumnes.

Seran socis de l’Associació els pares o tutors d’alumnes matriculats al ColAlegi La Salle de Premià de Mar, que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat, contribuint al seu sosteniment amb les quotes fixades per cada any.
Voleu participar com a voluntaris?

L’AMPA gestiona una borsa de pares voluntaris, disposats a col.laborar puntualment en activitats de l’escola (excursions, festes escolars, etc) o de l’AMPA (Olimpíades, Sopar de Germanor, i d’altres).