Avís Legal

Propietat del lloc web

Aquest lloc web, amb adreça www.ampalasallepremia.cat és propietat de l'Associació de Mare i Pares d'Alumnes de La Salle Premià de Mar (en endavant l'AMPA), les dades són:

AMPA La Salle Premià

C. / Abat Oliva, 17

08330 Premià de Mar

NIF: G58694209

Continguts del lloc web

Tots els seus continguts, incloent els textos, les imatges, el só i qualsevol altre material, són propietat de l'AMPA o dels tercers que n'hagin autoritzat l'ús. L'AMPA es reserva tots els drets.

Exoneració de responsabilitats de L'AMPA

La persona usuària del lloc web és conscient i accepta de forma voluntaria que l'utilització del servei té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat. Així i excepte en els casos en que la legislació vigent prohibeixi de forma imperativa limitar la responsabilitat, l'AMPA no assumeix cap responsabilitat derivada dels usos que la persona usuària fagi d'aquest servei.

A títol no limitatiu, l'AMPA s'exonera de qualsevol responsabilitat derivada de:

  • La no garantia de l'accés continu als elements i a la informació continguts en les seves pàgines web, ni la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat.
  • Els eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.
  • La no garantia que el seu lloc web estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, alhora que no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l'accés al seu lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
  • De la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats al lloc web. Així mateix, no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquest lloc web, i per tant, no elaborada directament per l'AMPA o per algun dels seus membres autoritzats.

Responsabilitat dels usuaris

L'AMPA no autoritza utilitzar els continguts d'aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris.

Tampoc permet reproduir, distribuir, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o per qualsevol mitjà, ni els continguts d'aquest lloc web ni el seu disseny.

Queda prohibit, llevat dels casos en què l'AMPA ho autoritzi expressament, presentar pàgines web del lloc sota marcs, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Els usuaris d'aquest lloc web es comprometen a subministrar informació vertadera i exacta sobre ells mateixos quan se'ls demani.

Privacitat i tractament de dades personals

Totes les dades proporcionades pels usuaris d'aquest lloc web es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas, i seran tractades d'acord amb el principis de protecció de dades que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Aquestes dades personals són tractades per l'AMPA de conformitat amb el que disposa la normativa reguladora de protecció de dades personals. En completar i enviar els esmentats formularis, com a persona usuària és CONSCIENT I AUTORITZA a l'AMPA perquè emmagatzemi i tracti automàticament les dades de caràcter personal que se li han sol·licitat d'acord amb l'esmentada normativa de protecció de dades personals.

L’usuari del lloc web que facilita dades de caràcter personal a l'AMPA ha de saber que podrà exercir davant seu els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant la corresponent sol·licitud, per correu electrònic, ordinari o bé presencialment a l’adreça de l'AMPA.

L'AMPA ha adoptat i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d'obligat compliment de conformitat amb el que estipula la legislació vigent, i fins i tot es compromet a implantar mesures de seguretat addicionals que excedeixin aquesta normativa, a fi a cercar un servei fiable i d'alta qualitat. No obstant això, com a persona usuària, reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables, no podent l'AMPA garantir la plena seguretat de l'ús d'internet a través d'aquest servei.

Notificacions, llei aplicable i jurisdicció

Si es produís alguna diferència entre les dues parts sobre la interpretació, compliment i efectes d'aquestes condicions legals, i en cas de poder no arribar a un acord o solució acceptada per ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Tribunals i Jutjats de Barcelona. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d'aquest punt.

Modificacions de les condicions legals

L'AMPA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís els termes i les condicions establerts en aquest document.