L'AFA

L'AFA és l’Associació de Famílies d’Alumnes del Col.legi La Salle de Premià de Mar, formada per pares i mares, o tutors, que té la funció d’agrupar interessos comuns relacionats amb l’educació dels seus fills.

A més d’implicar les famílies amb l’escola, està destinada a reforçar el paper dels pares i mares com a primer referent educatiu dels alumnes.

Objectius

El principal objectiu de l'AMPA de la Salle Premia de Mar és el de canalitzar la participació corresponsable dels pares en els diversos àmbits de l’escola, tals com:

  • Promoure la qualitat de l’educació.

  • Promoure activitats educatives, culturals, artístiques i esportives pels alumnes.

  • Adequar els mitjans necessaris per tal de poder garantir a cada moment una eficaç col·laboració en la marxa del Centre.

  • Comprometre’s amb el caràcter d’escola cristiana.

  • Facilitar activitats formatives pels pares.

  • Promoure la col.laboració dels pares amb el professorat entenent que els objetius educatius són comuns.

Órgans de Govern

L’Assemblea General és l’òrgan suprem, i està constituïda per tots els socis. S’ha de convocar, per escrit, al menys una vegada a l’any i pot ésser de caràcter ordinari (pla general d’actuació, aprovació de pressupostos i elecció de membres de la Junta Directiva), o de caràcter extraordinari (aprovació o modificació de reglamentacions interiors de l’ AMPA, aprovació de resolucions de gran transcendència a requeriment de la Junta Directiva, o disposicions sobre béns o drets).

La Junta Directiva és l’òrgan executiu de les disposicions esmenades en l’Assemblea, es regeix per els Estatuts i per disposicions legals que regulen aquests tipus d’associacions. Per a més informació sobre aquest órgan, podeu consultar la secció La Junta seguint l'enllaç.

La Junta Directiva està formada per els següents càrrecs: President, Sots-president, Secretari, Tresorer i un nombre determinat de vocals. La Junta disposarà de l’assessorament d’un representant qualificat de la Direcció de l’Escola.

Drets i deures dels socis de l'AMPA

Seran socis de l’Associació els pares o tutors d’alumnes matriculats al Col·legi La Salle de Premià de Mar, que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat, contribuint al seu sosteniment amb les quotes fixades per cada any.

En cas de voler causar baixa de l'AMPA, caldrà que es notifiqui per correu electrònic a l'adreça info@ampalasallepremia.cat per tal de poder tramitar-la.

Tots el socis de l'AMPA tenen dret a:

  • Participar en les activitats organitzades per l’AMPA.

  • Participar en les Assemblees Generals.

  • Fer suggeriments a la Junta Directiva

  • Demanar assessorament i recolzament en problemes de caire escolar que afectin tant a un alumne com a un grup d’alumnes.